Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„ZRÓB DOWOLNE ZAKUPY, WYKONAJ WYJĄTKOWE ZDJĘCIE I WYGRAJ GRILL BEZDYMNY + PRZYPRAWY FRUTAVITA”

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udziału w Konkursie „Zrób dowolne zakupy, wykonaj wyjątkowe zdjęcie i wygraj GRILL BEZDYMNY + PRZYPRAWY FRUTAVITA”.
 • Organizatorem konkursu jest Frutavita Sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu, przy ul. Okrzei 21, zwana w dalszej części „Organizatorem”.
 • Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 26.05.2021 r. - 10.06.2021 r. do godz. 23:59. Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony internetowej będącej również sklepem internetowym o adresie frutavita.pl, a także profilu społecznościowego na Instagramie o adresie https://www.instagram.com/frutavitapl/ .
 • Konkurs w rozumieniu art. 919 k.c., prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Uczestnicy
 • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskały pełnoletność posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
 • W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające profil na Instagramie.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również̇ znajdujące się̨ pod opieką lub kuratelą.
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs ma na celu wybranie najciekawszego zdjęcia. Aby przystąpić do konkursu należy dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym frutavita.pl na dowolną kwotę (w terminie od 26.05.2021 do 06.06.2021 r), a następnie najpóźniej do 10.06.2021 r. zamieścić post na swoim profilu Instagram z wykorzystaniem naszych produktów (zdjęcie towaru, zdjęcie gotowej potrawy z wykorzystaniem naszych produktów itp.) i oznaczeniem w treści postu naszego profilu @frutavita.pl oraz wpisać #gotujzfrutavita  Ponadto należy polubić nasz profil i post konkursowy na naszym profilu https://www.instagram.com/frutavitapl/ oraz zaprosić do konkursu 3 użytkowników oznaczając ich w komentarzu pod postem konkursowym na naszym profilu.
 • Czas trwania konkursu: 26.05.2021 r. - 10.06.2021 r.
 • Tylko jedno zdjęcie, a także spełnienie pozostałych warunków z punktu 3 będą brane pod uwagę przy wyborze nagradzanego Uczestnika Konkursu. Wartość zamówienia nie ma znaczenia przy wyborze zwycięzcy.
 • Wyłoniony w Konkursie zwycięzca może zostać poproszony w specjalnej wiadomości e-mail lub telefonicznej o podanie dodatkowych danych (w tym nr zamówienia), które będą̨ niezbędne do weryfikacji, a następnie do przekazania nagrody, dlatego chcąc wziąć udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie nieprawdziwych danych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 1. Wybór zwycięzcy
 • Wybór najciekawszego zdjęcia i zarazem zwycięzcy odbędzie się w dniu 11.06.2021 r. przez powołane Jury Konkursowe Organizatora.
 • Po wyborze najciekawszego zdjęcia będą sprawdzane pozostałe kryteria podane w punkcie 3.1. Jeśli któreś kryteria nie zostaną spełnione przez Uczestnika konkursu, Jury Konkursowe będzie wybierać kolejne najciekawsze zdjęcie, a także pozostałe kryteria, aż do skutku.
 • Z wyboru Jury Konkursowego sporządzony zostanie protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Organizatora i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
 • Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Instagram https://www.instagram.com/frutavitapl/ w dniu 11.06.2021 r.
 1. Nagrody i ich przekazanie
 • Nagrodą w konkursie jest: GRILL BEZDYMNY PARTY TIME o wartości 550 złotych wraz z zestawem przypraw FRUTAVITA o wartości 100 zł.
 • Nagrody konkursowe będą̨ wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany.
 • Uczestnicy nie spełniający warunków wskazanych w Regulaminie, zostaną̨ pominięci w procesie przyznawania nagrody.
 • O fakcie zwycięstwa w Konkursie i zdobyciu nagrody, Uczestnik zostanie powiadomiony po opublikowaniu wyników konkursu na profilu Instagram https://www.instagram.com/frutavitapl/, e-mailem wysłanym na adres podany podczas rejestracji zakupu, zawierającym prośbę̨ o wskazanie danych niezbędnych do przekazania nagrody. Adres wskazany do wysyłki nagrody musi dotyczyć́ wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Nagroda przekazana zostanie zwycięzcom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w terminie do 3 dni od podania zwycięzcy konkursu.
 1. Dane osobowe
 • Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę̨ na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.; Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 • Administratorem, w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.), danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 • Dane zebrane w celach związanych z Konkursem, a w szczególności dane umieszczone w bazie danych korespondencyjnych za pośrednictwem formularza do ich zbierania, zostaną̨ usunięte po ich wykorzystaniu, z wyłączeniem rejestru wysyłki nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 • Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być wnoszone przez Uczestników Konkursu, na piśmie na adres Organizatora w ciągu 5 dni po stwierdzeniu niezgodności.
 • Pisemne reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i rodzaju naruszenia niniejszego Regulaminu.
 • Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamacje i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 1. Postanowienia końcowe
 • Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora sąd.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w sklepie internetowym dostępnym pod adresem frutavita.pl , a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, chyba, że zmiany te będą wynikały z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z zm.).
 • Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za uczestników konkursu.
 • Organizator konkursu informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana, a także Instagram nie ma z organizowanym konkursem nic wspólnego, czyli jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za jego organizację i przeprowadzenie.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami Instagram oraz Standardami społeczności Instagram, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl