do kasy suma: 0,00 zł

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ MAMY

0
REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ MAMY

 

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ MAMY

 

1.Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udziału w Konkursie „Dzień Mamy”.

Organizatorem konkursu jest Frutavita Sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu, przy ul. Okrzei 21, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 03.05.2022 r. - 19.05.2022 r. do godz. 23:59. Konkurs prowadzony jest przy pomocy profilu społecznościowego na Instagramie o adresie https://www.instagram.com/frutavitapl/ oraz na Facebooku o adresie https://www.facebook.com/frutavitapl.

Konkurs w rozumieniu art. 919 k.c., prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

2.Uczestnicy

 

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskały pełnoletność posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające profil na Instagramie lub na Facebooku.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również̇ znajdujące się̨ pod opieką lub kuratelą.

 

3.Zasady konkursu

 

Konkurs ma na celu wybranie najciekawszej odpowiedz na pytanie:”Za co uwielbiasz swoją mamę?”. Aby przystąpić do konkursu należy odpowiedzieć na pytanie:”Za co uwielbiasz swoją mamę?” na JEDNEJ z wybranych platform Instagram - https://www.instagram.com/frutavitapl/ lub Faceboook - https://www.facebook.com/frutavitapl.

Czas trwania konkursu: 03.05.2022 r. - 19.05.2022 r. do godz. 23:59,
Ogłoszenie wyników 20.05.22r, wysłanie nagród 23.05.22

 

Wyłonimy aż 3 najciekawsze odpowiedzi w Konkursie. Zwycięzca może zostać poproszony w specjalnej wiadomości e-mail lub telefonicznie o podanie dodatkowych danych, które będą̨ niezbędne do weryfikacji, a następnie do przekazania nagrody, dlatego chcąc wziąć udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie nieprawdziwych danych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

 

4.Wybór zwycięzcy

 

Wybór 3 najciekawszych odpowiedzi odbędzie się w dniu 20.05.22. przez powołane Jury Konkursowe Organizatora.

Po wyborze najciekawszej odpowiedzi będą sprawdzane pozostałe kryteria podane w punkcie 3. Jeśli któreś kryteria nie zostaną spełnione przez Uczestnika konkursu, Jury Konkursowe będzie wybierać kolejne najciekawsze odpowiedzi, a także pozostałe kryteria, aż do skutku.

Z wyboru Jury Konkursowego sporządzony zostanie protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Organizatora i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Instagram https://www.instagram.com/frutavitapl/ oraz Facebook https://www.facebook.com/frutavitapl w dniu 20.05.2022

 

5.Nagrody i ich przekazanie

 

Nagrodą w konkursie są 3 zestawy na Dzień Mamy o łącznej wartości 189,70 złotych. Nagrody konkursowe będą̨ wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany.

Uczestnicy nie spełniający warunków wskazanych w Regulaminie, zostaną̨ pominięci w procesie przyznawania nagrody.

O fakcie zwycięstwa w Konkursie i zdobyciu nagrody, Uczestnik zostanie powiadomiony po opublikowaniu wyników konkursu w formie postu na profilu Instagram https://www.instagram.com/frutavitapl/ oraz Facebooku https://www.facebook.com/frutavitapl zawierający prośbę̨ o wskazanie danych niezbędnych do przekazania nagrody. Adres wskazany do wysyłki nagrody musi dotyczyć́ wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Nagroda przekazana zostanie zwycięzcom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w terminie do 3 dni od podania zwycięzcy konkursu.

Nagrody:

 

Zestaw 1 - Mama Superbohaterka - 109,90 zł
zawiera:

-czekolada sen letniej nocy

-migdały w białej czekoladzie z kokosem

-konfitura z malin

-cytrynki z goździkami

-miód z żurawiną


Zestaw 2 - Mama Rządzi - 49,90 zł
zawiera:

-herbata oolong buterfly 50 g

-syrop malinowy z cytryną i imbirem

-2x konfiturka 40 g (truskawka,pomarańcza)

Zestaw 3 - Spokój dla siebie = 29,90 zł

-miód lipowy

-herbata sakura smak wiśni

 

6.Dane osobowe

 

Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę̨ na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.; Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Administratorem, w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.), danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane zebrane w celach związanych z Konkursem, a w szczególności dane umieszczone w bazie danych korespondencyjnych za pośrednictwem formularza do ich zbierania, zostaną̨ usunięte po ich wykorzystaniu, z wyłączeniem rejestru wysyłki nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

 

7.Postępowanie reklamacyjne

 

Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być wnoszone przez Uczestników Konkursu, na piśmie na adres Organizatora w ciągu 5 dni po stwierdzeniu niezgodności.

Pisemne reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i rodzaju naruszenia niniejszego Regulaminu.

Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

8. Postanowienia końcowe

 

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora sąd.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w sklepie internetowym dostępnym pod adresem frutavita.pl , a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, chyba, że zmiany te będą wynikały z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z zm.).

Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za uczestników konkursu.

Organizator konkursu informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związana, a także Instagram i Facebook nie ma z organizowanym konkursem nic wspólnego, czyli jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za jego organizację i przeprowadzenie.

Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami Instagram oraz Standardami społeczności Instagram, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.05.2022 r.

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl